Algemene voorwaarden

De Gym Koerier (hierna: De Gym Koerier) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
80466370 en is gevestigd aan Helderseweg 28 D (1817 BA) te Alkmaar.
Artikel 1 - Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding via de Website of offerte aan Lid tot het verrichten van Diensten door De
Gym Koerier.
3. Abonnement: het maandelijkse abonnement waarmee Lid gebruik kan maken van de small group
lessen van De Gym Koerier.
4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.
5. Diensten: de Diensten van De Gym Koerier zijn small group lessen, personal training, duo training,
bedrijfsbootcamp alsmede voedingsadvies.
6. Dienstverlener: De Gym Koerier biedt Diensten aan Lid, hierna: De Gym Koerier.
7. Lid: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die De
Gym Koerier heeft aangesteld, of waaraan De Gym Koerier een voorstel op grond van een
Overeenkomst heeft gedaan.
8. Overeenkomst: elke Overeenkomst, Abonnement of Rittenkaart en andere verplichtingen tussen Lid
en De Gym Koerier, alsmede voorstellen van De Gym Koerier voor Diensten die door De Gym Koerier
aan Lid worden verstrekt en die door Lid worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door De
Gym Koerier waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
9. Website: de Website https://degymkoerier.nl van De Gym Koerier waarop Deelnemer onder andere
kan inloggen en zich kan inschrijven voor Diensten.
10. Rittenkaart: de Overeenkomst die het Lid het recht geeft om een overeengekomen aantal lessen
(credit(s)) op de Rittenkaart te gebruiken voor de Diensten van De Gym Koerier.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van De Gym Koerier, elke
Overeenkomst tussen De Gym Koerier en Lid op elke dienst die door De Gym Koerier wordt
aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt het Lid de beschikking over deze algemene
voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De Gym Koerier aan het Lid aangeven op welke
wijze Lid de algemene voorwaarden kan inzien.

 1. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de
  algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met De Gym Koerier is
  overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
  vervolgopdrachten van Lid.
  5. De minimale leeftijd van Deelnemer dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige van 16 jaar of ouder
  uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouder(s) en/of wettelijke verzorger.
  6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn
  of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
  nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de
  originele bepaling.
  7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
  voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden
  opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  10. In het geval De Gym Koerier niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd,
  blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te
  vorderen.
  11. Door ondertekening van de Overeenkomst gaat Lid ook akkoord met de inhoud van het geldende
  (huishoudelijk) reglement van De Gym Koerier dat van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan
  worden door De Gym Koerier.
  12. Het Lid wordt toegelaten tot De Gym Koerier en haar faciliteiten indien hij voldoet aan de
  lidmaatschapsbetalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.
  Artikel 3 - Het Aanbod
  1. Alle door De Gym Koerier gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
  aangegeven. Indien het Aanbod in de vorm van een offerte wordt gedaan is de offerte 14 dagen geldig.
  2. De Gym Koerier is slechts aan een Aanbod in het geval van een offerte gebonden indien deze door Lid
  schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft De Gym Koerier het recht een
  Overeenkomst met een (potentiële) Lid om een voor De Gym Koerier gegronde reden te weigeren.
  3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende
  gespecificeerd, zodat Lid in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele
  gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige
  schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
  4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
  Pagina van - De Gym Koerier2 12

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst en inschrijving
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Lid een Aanbod c.q. Overeenkomst van De Gym
Koerier heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan De Gym Koerier te
retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, een
Overeenkomst aangaat via de Website.
2. De Gym Koerier is niet gehouden aan een Aanbod indien Lid redelijkerwijs had kunnen verwachten of
heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Lid geen rechten ontlenen.
3. Elke Overeenkomst die met De Gym Koerier wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een
individuele persoon die met De Gym Koerier is verbonden.
4. Lid zijnde consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij
De Gym Koerier met toestemming van Lid reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Lid
ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
5. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
6. Het lid dient zich te registreren op de Website. Na registratie kan het Lid inloggen en gebruik van de
Diensten.
7. Het Lid kan maximaal van één (eventuele) kortingsregeling, zoals het aanbrengen van een bekende,
tegelijk gebruik maken.
8. De kosten worden voor deelname aan Diensten voldaan.
Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst
1. Door De Gym Koerier worden verschillende lidmaatschappen aangeboden. De duur is conform het
schriftelijk aanbod van De Gym Koerier of het aanbod vermeld op de Website. Door het aangaan van de
Overeenkomst gaat Lid akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde
ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum.
2. De Rittenkaart geeft het recht (credit(s)) om het aantal lessen bij te wonen waarop de Rittenkaart recht
geeft. Iedere vordering tot nakoming van de overeenkomst op grond van de Rittenkaart verjaart 4
maanden na aanschaf van de Rittenkaart. De Gym Koerier is nimmer gehouden tot restitutie van reeds
ontvangen gelden met betrekking tot de vervallen ritten/credit(s).
3. Ontbinding van de Overeenkomst is niet mogelijk tenzij het een maandabonnement betreft, deze is na
de duur van 6 maanden opzegbaar rekeninghoudende met een opzegtermijn van 1 maand.
4. Zowel Lid als De Gym Koerier kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is
gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog
verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings-
en medewerkingsverplichtingen van Lid alsmede schending van de Overeenkomst, het (huis)houdelijk
reglement of deze algemene voorwaarden of in het geval Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens De
Gym Koerier, een ander lid of een medewerker.
Pagina van - De Gym Koerier3 12

 1. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Lid onverlet voor zover De
  Gym Koerier ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
  Lid dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  6. Zowel Lid als De Gym Koerier kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of
  gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen in geval De Gym Koerier in surseance van
  betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van De Gym Koerier
  eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is De Gym Koerier
  nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  7. IndienDe Gym Koerier haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door De Gym
  Koerier mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het resterende
  lidmaatschapsgeld wordt in dat geval terugbetaald.
  Artikel 6 - Uitvoering van de Dienstverlening
  1. De Gym Koerier zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke
  zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. De Gym Koerier
  staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op
  basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen
  welke uitvoerig is beschreven.
  2. De Overeenkomst op basis waarvan De Gym Koerier de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang
  en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van
  Lid. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met
  de Overeenkomst.
  3. De door Lid verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door De Gym Koerier
  aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. De Gym Koerier heeft het recht haar dienstverlening
  en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  4. Bij de uitvoering van de Diensten is De Gym Koerier niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen
  van Lid op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt
  gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor De Gym Koerier, is Lid
  gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een
  nieuwe offerte.
  5. De Gym Koerier is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te
  schakelen.
  6. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van De Gym Koerier. Overtreding hiervan
  kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Lid de toegang tot de locatie van De
  Gym Koerier wordt ontzegd.
  7. In geval van onderhoud aan de locatie van De Gym Koerier is De Gym Koerier niet aansprakelijk voor
  het niet beschikbaar zijn van de locatie. Nimmer is Lid gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde
  gelden of enige schadevergoeding.
  Pagina van - De Gym Koerier4 12
 2. In het geval Diensten in de buitenlucht worden uitgevoerd en deze in verband met slechte
  weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, heeft het Lid geen recht op terug betaling maar
  ontvangt het Lid credit(s) welke kunnen worden ingezet voor een andere Dienst.
  9. De Gym Koerier staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de
  Overeenkomst. In het kader daarvan onderwerpt De Gym Koerier de apparatuur en overige
  voorzieningen aan het vereiste onderhoud, staat De Gym Koerier ervoor in dat de instructeurs en/of
  begeleiders over de kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht en zorgt De Gym Koerier
  ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn en een noodknop in geval van sporten tijdens
  onbemande uren.
  Artikel 7 - Verplichtingen Lid
  1. Lid is verplicht alle door De Gym Koerier verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en
  aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm
  te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke
  hiervan kan het voorkomen dat De Gym Koerier niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering
  van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde
  voor rekening en risico van Lid.
  2. De Gym Koerier is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte
  informatie te controleren of om Lid te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de
  tijd is veranderd, noch is De Gym Koerier verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de
  informatie die door De Gym Koerier voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het
  kader van de Overeenkomst.
  3. De Gym Koerier kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om
  aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is De Gym Koerier gerechtigd om zijn werkzaamheden op te
  schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige
  schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Lid. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Lid
  dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan De
  Gym Koerier.
  4. Lid heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Lid
  is verplicht voor aanvang van een small group training, personal training, duotraining en bedrijfsbootcamp
  of voordat hij de apparaten van De Gym Koerier gebruikt, aan De Gym Koerier aan te geven indien hij
  last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Lid
  is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze
  informatie.
  5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de apparaten en/of faciliteiten alsmede
  deelname aan de small group training, personal training, duotraining en bedrijfsbootcamp is geheel op
  eigen risico en verantwoordelijkheid van Lid.
  6. Lid dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is De Gym Koerier gerechtigd om Lid
  de toegang tot De Gym Koerier voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De (huishoudelijk)reglement worden
  bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Lid en zijn te allen tijde in te zien op de fysieke locatie en op de
  website.
  Pagina van - De Gym Koerier5 12
 3. Lid is verplicht passende sportkleding en sportschoenen (die enkel binnen gedragen worden) te dragen
  en de door De Gym Koerier opgestelde hygiëne-eisen in acht te nemen wanneer hij gebruikmaakt van de
  faciliteiten van De Gym Koerier. Bij gebreke hiervan heeft De Gym Koerier het recht Lid hierop aan te
  spreken en hem het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen, totdat Lid deze verplichtingen alsnog
  nakomt.
  8. Het gebruik van de faciliteiten van De Gym Koerier is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
  9. Lid dient op de hoogte te zijn van alle regels die van toepassing zijn op zijn lidmaatschap en deelname
  aan de faciliteiten van De Gym Koerier. Indien een medewerker een instructie geeft aan Lid is Lid
  gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.
  10. Lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in
  noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders kan De Gym Koerier de kosten daarvan op
  Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een direct opeisbare boete van € 150,- onverminderd het
  recht van De Gym Koerier om een aanvullende boete te vorderen in het geval De Gym Koerier meer
  schade heeft geleden.
  11. Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het
  gebruik van alcohol of illegale middelen en roken op de locatie van De Gym Koerier is niet toegestaan en
  kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst.
  12. Het maken van foto’s door Lid (met inbegrip van het nemen van beelden door middel van een mobiele
  telefoon of ander apparaat) is verboden in elke ruimte van De Gym Koerier.
  Artikel 8 - Voedingsadvies
  1. De Gym Koerier kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, en/of
  verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en
  slechts adviserend van aard, doch zal De Gym Koerier de op hem rustende zorgplichten in acht nemen.
  Lid beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. De door De Gym Koerier verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als
  medisch of dieetadvies. Indien Lid dit advies opvat als medisch of dieetadvies dient Lid dit eerst met een
  daartoe opgeleide specialist te overleggen.
  3. Lid is op eerste verzoek van De Gym Koerier verplicht om door hem verstrekte voorstellen te
  beoordelen. Indien De Gym Koerier wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat Lid niet of niet tijdig
  een beoordeling geeft op een door De Gym Koerier gedaan voorstel, is Lid te allen tijde zelf
  verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van
  externe factoren die de rapportages en adviezen van De Gym Koerier kunnen beïnvloeden, zoals de
  kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Lid. Lid staat in voor
  de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
  5. Lid zal De Gym Koerier schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle
  omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten
  waarvoor Lid aandacht wenst.
  Pagina van - De Gym Koerier6 12

Artikel 9 - Small group training, personal training en duo training
1. De Gym Koerier kan een small group training verzorgen voor Lid en andere deelnemers. De Gym
Koerier is gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren.
2. De small group training,personal training en duo training vindt plaats op locatie van De Gym Koerier.
Dit kan ook een locatie in de buitenlucht zijn. De Deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor
aanvang van de training aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
3. Indien Deelnemer niet tijdig voor de small group training, personal training en duo training aanwezig is,
heeft De Gym Koerier het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de training. Tenzij anders
uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het
inhalen van een training.
4. De small group training, personal training en duo training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de
wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).
5. Lid c.q. Deelnemer zal De Gym Koerier voorafgaand aan de aanvang van de small group training,
personal training en duo training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met
inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Lid aandacht wenst. Hieronder wordt tevens verstaan
eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname
(mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
6. De Gym Koerier is gerechtigd de small group training te annuleren of te verplaatsen naar een andere
datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van De Gym Koerier om de
small group training te verplaatsen. Lid c.q. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte
gebracht.
Artikel 10 - Bedrijfsbootcamp
1.Indien hiertoe opdracht is gegeven kan De Gym Koerier bedrijfsbootcamps verzorgen voor
Opdrachtgever en voor Opdrachtgever aangedragen Deelnemers.
2. De betreffende Dienst vindt plaats op locatie van De Gym Koerier, tenzij uitdrukkelijk een andere
locatie is overeengekomen. Deelnemer zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Indien de Dienst
plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de Dienst
vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een Dienst niet kan plaatsvinden of vertraging
oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen
hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. De Gym Koerier is tevens gerechtigd instructies te
geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van
de Dienst.
3. De inhoud van de door De Gym Koerier aangeboden Dienst en de gedurende de Dienst verleende
adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal De Gym Koerier de op haar rustende
zorgplichten in acht nemen. De Dienst wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van
Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).
Pagina van - De Gym Koerier7 12

 1. Opdrachtgever zal De Gym Koerier schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de Dienst alle
  omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten
  waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
  5. De Gym Koerier is gerechtigd de Dienst te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien
  er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van De Gym Koerier om de Dienst te
  verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft
  Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum
  deelnemen aan een andere Dienst, of zal de huidige Dienst verzet worden. Partijen zullen hierover in
  overleg treden.
  Artikel 11 - Prijzen en betaling
  1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).
  2. De Gym Koerier voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief zoals vermeld in het
  aanbod.
  3. De kosten van een Abonnement worden op basis van automatische incasso maandelijks
  geïncasseerd. Indien de kosten niet kunnen worden geïncasseerd heeft De Gym Koerier het recht om de
  Overeenkomst op te schorten tot het moment van betaling.
  4. Een Rittenkaart dient ineens en op basis van volledige vooruitbetaling betaald te zijn.
  5. In het geval van Bedrijfsbootcamp dient het Lid de kosten ineens, zonder verrekening of opschorting,
  binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op
  het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van De Gym Koerier.
  6. De Overige betalingen geschieden via de Website.
  7. Het Lid heeft pas toegang tot de Diensten na betaling van de kosten. Na betaling kan het Lid zich
  inschrijven voor de Diensten waarna hij/zij een credit(s) ontvangt waarmee hij/zij toegang heeft tot de
  training.
  8. De Gym Koerier is, zonder voorafgaande toestemming van Lid, gerechtigd om de geldende prijzen en
  tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende
  de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de
  Overeenkomst.
  9. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens Lid wordt de betaling en alle
  andere verplichtingen van Lid uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
  10. Er zijn geen kosten verbonden aan een kennismakingsles.
  Artikel 12 - Incassobeleid
  1. Wanneer een Lid niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde
  betalingstermijn van 14 (kalender)dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is het lid zijnde een Bedrijf
  van rechtswege in verzuim. Lid zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen
  met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te
  Pagina van - De Gym Koerier8 12

voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn
niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Lid in verzuim is, zal De Gym Koerier zonder nadere ingebrekestelling recht
hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding
van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien De Gym Koerier meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn,
komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zijn voor rekening van Lid.
Artikel 13 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. De Gym Koerier gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Lid en zal deze slechts conform
de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal De Gym Koerier de betrokkene hierover
informeren.
2. Lid is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst
van De Gym Koerier verwerkt worden. Lid staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet
onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Lid De Gym
Koerier tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de
Overeenkomst.
3. Indien De Gym Koerier op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie,
zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet
op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet
onredelijk is.
4. Het is Lid verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij
overtreding hiervan is De Gym Koerier gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te
beëindigen. De Gym Koerier is wel gerechtigd om foto’s en/of beelden van anderen te maken en te
gebruiken voor de Website en/of social media kanalen indien het betreffende lid toestemming heeft
gegeven via de Website.
Artikel 14 - Opschorting en ontbinding
1. De Gym Koerier is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra
Lid in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late
betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Lid schriftelijk worden
bevestigd.
3. De Gym Koerier is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg
van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Lid voor reeds
uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Lid verplicht om De Gym Koerier te vergoeden voor elk
financieel verlies dat De Gym Koerier lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Lid.
Pagina van - De Gym Koerier9 12

Artikel 15 - Overmacht
1. De Gym Koerier is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van De Gym Koerier wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt
tot: (i) overmacht van toeleveranciers van De Gym Koerier, (ii) het niet naar behoren nakomen van
verplichtingen van toeleveranciers die door Lid of diens derden aan De Gym Koerier zijn voorgeschreven
of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst
betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of
telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van De Gym Koerier of door haar ingeschakelde
adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van De Gym Koerier buiten haar invloedssfeer
vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Lid
worden betaald. De Gym Koerier is niet verplicht om Lid te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn
veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
Artikel 16 - Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming
van De Gym Koerier alleen geacht te bestaan indien De Gym Koerier dit resultaat bij het aanvaarden van
de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van De Gym Koerier, is De Gym Koerier uitsluitend
gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Lid De Gym Koerier binnen 14 dagen na
ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en De Gym Koerier deze tekortkoming
vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn
ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat
De Gym Koerier in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door De Gym Koerier leidt tot aansprakelijkheid van De Gym
Koerier, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst
wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de
schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door Lid geleden directe schade
tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens De Gym Koerier.
De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de
verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar. Onder directe schade
wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling
van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. De Gym Koerier sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. De Gym Koerier is niet
aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en
immateriële schade.
Pagina van - De Gym Koerier10 12