Privacy statement

Dit is het privacy statement van De Gym Koerier, hierna: De Gym Koerier. De Gym Koerier is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80466370 en is gevestigd aan Helderseweg
28 D (1817 BA) te Alkmaar. In dit document wordt uitgelegd hoe De Gym Koerier omgaat met het
verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht De Gym
Koerier de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikmaakt van de diensten van De Gym Koerier, verstrekt u zelf een aantal
persoonsgegevens aan De Gym Koerier, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van
de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Categorieën persoonsgegevens
De Gym Koerier verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
? Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
? Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;
? Financiële gegevens;
? Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
? Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door De Gym Koerier verwerkt worden, hebben ten doel om:
? contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de
uitvoering daarvan;
? haar diensten te kunnen uitvoeren;
? haar dienstverlening te verbeteren;
? betalingen te kunnen verrichten;
? wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;
? marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website
door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
? nieuwsbrieven te kunnen versturen;
? met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor
zover dit noodzakelijk is.
Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen:
(i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de
betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van De Gym Koerier
worden persoonsgegevens verwerkt. De Gym Koerier verwerkt uitsluitend gegevens die De Gym Koerier
noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de
(persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het
verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met De Gym Koerier bent aangegaan. Ook
kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://
degymkoerier.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.
Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De
diensten die De Gym Koerier biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig
uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw
expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.
Geautomatiseerde besluitvorming
Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door
computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. De
betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de
geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te
zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de betrokkene. Hieronder wordt
tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst.
Bewaartermijn
De door De Gym Koerier verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en
regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden
de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden
niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.
Verwerking door derden
De Gym Koerier deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen
persoonsgegevens verkocht. Op De Gym Koerier kan een wettelijke verplichting rusten om
persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden
hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden
zijn:
? De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
Pagina van - De Gym Koerier2 5

? De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
? Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
? Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
? Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
Beveiliging van Persoonsgegevens
De Gym Koerier neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande,
rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context
en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten
en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico
afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
Jonger dan 16 jaar?
Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken
van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan
belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u
hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten
tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw
gegevens.
E-mail nieuwsbrief en andere marketing mails
U kunt zich via de website registreren voor een nieuwsbrief en/of voor andere commerciële aanbiedingen.
Wanneer u zich registreert, dan vraagt De Gym Koerier toestemming om uw e-mailadres te verwerken
met als doel uw marketing e-mails te sturen met daarin de meest recente informatie over producten en
diensten, speciale aanbiedingen en marketingcampagnes. U ontvangt alleen marketing e-mails wanneer
u daartoe toestemming heeft gegeven.
Uw toestemming omvat ook uw goedkeuring van het feit dat De Gym Koerier de inhoud van marketing e-
mails kan personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en belangen op basis van een
eventueel gebruikersprofiel dat voor u is gecreëerd.
Uw toestemming voor het verzenden van marketing e-mails kunt u op elk gewenst moment intrekken
door te klikken op “Uitschrijven” onderin marketing e-mail. Het intrekken van de toestemming is niet van
invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan het intrekken van de
toestemming.
Recht van betrokkenen
Pagina van - De Gym Koerier3 5

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
? Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de
verwerking daarvan.
? Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
? Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende
persoonsgegevens te verkrijgen.
? Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Neem hiervoor contact op met De Gym Koerier.
? Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft
aan De Gym Koerier, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen
om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan De
Gym Koerier ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te
dragen.
? Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband
houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De Gym Koerier
staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden
en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of
onderbouwing van een rechtsvordering.
Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop De Gym Koerier met uw persoonsgegevens omgaat, of
een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-
mail via info@degymkoerier.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt De
Gym Koerier u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ
(strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. De Gym Koerier zal zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor
contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons.
Wijzigingen Privacy Statement
Pagina van - De Gym Koerier4 5

De Gym Koerier kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente
versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het
nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop De Gym Koerier reeds verzamelde
gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt De Gym Koerier u per e-mail daarvan op de
hoogte.
Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 4 oktober 2022.
Pagina van - De Gym Koerier5 5